قوانین و راهنمای استفاده از سامانه آموزش های مجازی سلامت
این سامانه تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران میباشد. تمامی دوره های آموزشی موجود در این سامانه مورد تایید دفتر آموزش های مداوم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی میباشند. خرید وسایل و کتب کمک آموزشی برای عموم آزاد است، ولی فقط کارکنان ، هیات علمی ، پزشکان ، داروسازان ، پرستاران و سایر اشخاصی که در سامانه آموزش های مداوم دانشگاه علوم پزشکی در هر یک از استان ها ثبت نام کرده باشند می توانند در دوره های این سامانه ثبت نام نمایند و در صورت قبولی در آزمون نتایج در پرونده پرسنلی شان در سامانه آموزش های مداوم ثبت خواهد شد.